ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ολόκληρο το υπόμνημα για το θέμα των οσμών έχει ως εξής:
Αντιμετώπιση του φαινομένου των οχληρών οσμών στην περιοχή των Δήμων Κερατσινίου – Δραπετσώνας και Πειραιώς.

Όπως γνωρίζετε τα τελευταία δύο χρόνια εμφανίζεται περιοδικά το φαινόμενο των έντονων και οχληρών οσμών στην περιοχή του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας (περιοχή: «Λιπάσματα», Χαραυγή, Ευγένεια), και στην παράλια περιοχή του Δήμου Πειραιά (Αγ. Διονύσιος, Λιμάνι).
Το φαινόμενο των έντονων και οχληρών οσμών τείνει πλέον να εμφανίζει χαρακτηριστικά μόνιμου προβλήματος.

Μέχρι και σήμερα δεν έχει καταστεί εφικτός ο προσδιορισμός – εντοπισμός της πηγής της ρύπανσης, ούτε ο ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός των ρύπων και επομένως δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν και οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Βρισκόμαστε, λοιπόν, μπροστά στο φαινόμενο της μαζικής έκθεσης του πληθυσμού σε άγνωστο χημικό παράγοντα, οι επιπτώσεις του οποίου δεν μπορούν να πιθανολογηθούν με ότι αυτό συνεπάγεται.

Οι έως σήμερα έλεγχοι του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, της ΕΥΔΑΠ και Υπηρεσιών Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής δεν έχουν αποδώσει αποτελέσματα, δεδομένου ότι, όπως δηλώνουν, στερούνται του απαραίτητου και εξειδικευμένου εξοπλισμού για να πραγματοποιήσουν μετρήσεις. 

Η εύλογη ανησυχία που δημιουργείται στον πληθυσμό, διαταράσσει την ομαλή κοινωνική και οικονομική ζωή της περιοχής, υποβαθμίζει ανεπίτρεπτα την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των εργαζομένων, επιδεινώνει το ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, η οποία ως γνωστόν συγκεντρώνει πλήθος από οχλούσες βιομηχανικές, βιοτεχνικές και λοιπές χρήσεις. 

Δεν μπορεί να αγνοήσουμε το γεγονός ότι η ένταση του φαινομένου των οχληρών οσμών στην περιοχή συμπίπτει και με την εγκατάσταση και λειτουργία νέων επιχειρήσεων όπως, για παράδειγμα, η OilOne στην περιοχή των «Λιπασμάτων», ούτε φυσικά να υποτιμήσουμε τις πολλαπλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και κινδύνους που αναφύονται για την ευρύτερη περιοχή από την επαναλειτουργία των δεξαμενών καυσίμων («καζάνια») στην περιοχή του Περάματος.

Όπως καταλαβαίνεται το πρόβλημα είναι οξύ και εμφανίζει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που καθιστούν την αντιμετώπισή του επείγουσα προκειμένου να διαφυλαχθεί το δημόσιο συμφέρον. 
Πρόκειται για ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα που υπερβαίνει τις δυνατότητες των Υπηρεσιών μας και η αντιμετώπισή του απαιτεί την άμεση ενεργοποίηση των μηχανισμών της Κεντρικής Διοίκησης, κατά παρέκκλιση των τυπικών και χρονοβόρων διαδικασιών.

Στην εκτίμηση αυτή συνηγορεί και το γεγονός ότι αντίστοιχα φαινόμενα ξαφνικής εκδήλωσης έντονων και δυσάρεστων οσμών εμφανίζονται στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, δηλαδή σε όμορη περιοχή με αυτή της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, με αντίστοιχες δραστηριότητες (βιομηχανίες επεξεργασίας, παραγωγής, αποθήκευσης, διακίνησης προϊόντων πετρελαίου, αερίων καυσίμων και λοιπών χημικών προϊόντων).

Επειδή η επιλογή να αναθέσει η Περιφέρεια τη διερεύνηση του φαινομένου σε εξειδικευμένο ερευνητικό εργαστήριο δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ως διαδικασία σε εύλογο χρονικό διάστημα και η εμπειρία δείχνει ότι ανάλογες διαδικασίες χρειάζονται έως και δύο (2) έτη για να ολοκληρωθούν, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη και απολύτως αιτιολογημένη η κατ’ επείγουσα και κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων η ανάθεση της διενέργειας συστηματικών μετρήσεων στην ευρύτερη περιοχή, σε επιστημονικό εργαστήριο που θα διαθέτει την επιστημονική στελέχωση, την τεχνική υποδομή για τη διενέργεια μετρήσεων (δειγματοληψίες), την επεξεργασία των δειγμάτων, την επιστημονική επάρκεια για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων, την εμπειρία και την έξωθεν αντικειμενική μαρτυρία της ανεξαρτησίας και της υπευθυνότητας ως προς τα αποτελέσματα που θα ανακοινώσει. Τέτοια εργαστήρια μπορούν να αναζητηθούν στο Εθνικό Αστεροσκοπείο, στο Δημόκριτο, στο ΕΜΠ. 

Επιπλέον, τις αμέσως επόμενες μέρες πρέπει να συγκροτηθούν μεικτά κλιμάκια από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ, Περιφέρεια), συνεπικουρούμενα από το κατά περίπτωση αναγκαίο προσωπικό (π.χ. αστυνομία, εισαγγελία, ιατρικούς, μηχανικούς) προκειμένου:
(α) Να πραγματοποιήσουν έκτακτους ελέγχους σε όλες τις νόμιμα λειτουργούσες βιομηχανίες, βιοτεχνίες και συναφείς εγκαταστάσεις της ευρύτερης περιοχής (ενδεικτικά: διϋλιστήρια, μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, μονάδες διαχείρισης φυσικού αερίου, μονάδες παραγωγής, αποθήκευσης, διακίνησης χημικών προϊόντων κ.ά.)

(β) Να πραγματοποιήσουν συστηματικούς ελέγχους σε όλη την περιοχή προκειμένου να εντοπιστούν πάσης φύσεως επιχειρήσεις που λειτουργούν χωρίς άδεια ή χωρίς τις νόμιμες προϋποθέσεις ή καθ υπέρβαση της αδειοδότησής τους ή χωρίς να εφαρμόζουν πιστά τους όρους υπό τους οποίους αδειοδοτήθηκαν.

(γ) Να εκπονηθεί και να υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αστυνόμευσης περιοχών και σημείων που από την εμπειρία γνωρίζουμε ότι πραγματοποιούνται παράνομες δραστηριότητες (π.χ. περιοχή Σχιστού)

(δ) Η ΕΥΔΑΠ να προχωρήσει σε πλήρη έλεγχο του δικτύου της προκειμένου να εντοπιστούν παράνομες συνδέσεις από βιομηχανίες ή βιοτεχνίες της περιοχής, καθώς επίσης και σε ελέγχους στις εγκαταστάσεις του Ακροκέραμου και του ΚΕΛ Ψυτάλλειας.

Οι παραπάνω προτεινόμενες ενέργειες συνιστούν κατά τη γνώμη μας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που στοχεύει τόσο στον εντοπισμό των υπευθύνων για το φαινόμενο των οχληρών οσμών με την ανάθεση της διερεύνησης του φαινομένου σε ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα της χώρας, όσο και στην εμπέδωση της αίσθησης ότι οι κρατικές υπηρεσίες έχουν την πολιτική βούληση και την αποφασιστικότητα να ασκήσουν το σύνολο των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων τους.BOUKIS


 
Top